Untitled Document
 
เมนูหลักเทศบาลเวียงสรวย
::. เทศบาลตำบลเวียงสรวย
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง แกลลอรี่ภาพ เว็บบอร์ด เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ข้อมูลทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
งบแสดงฐานะทางการเงิน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2558 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2557
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 3
 
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
ลิงค์ อบต.จังหวัดเชียงราย
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
 

 


แกลลอรี่ภาพ
::. รวมภาพกิจกรรม , สวยๆ , น่ารัก จากเทศบาลตำบลเวียงสรวยมอบเกียรติบัตรให้แก่ พนักงานดีเด่น ในวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 32 ครั้ง)


กิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 21 ครั้ง)


ประเพณีขึ้นถ้ำแม่สรวย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 26 ครั้ง)
 


กิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 17 ครั้ง)


กิจกรรม บัณฑิตน้อย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(05 เมษายน 2559 ดู 67 ครั้ง)


งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
(01 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 93 ครั้ง)
 


กิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ 2559
(01 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 86 ครั้ง)


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
(13 มกราคม 2559 ดู 120 ครั้ง)


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
(13 มกราคม 2559 ดู 152 ครั้ง)
 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ห้วยปู่เอก บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่14 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
(21 กันยายน 2558 ดู 183 ครั้ง)


กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
(04 สิงหาคม 2558 ดู 538 ครั้ง)


ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
(14 พฤศจิกายน 2557 ดู 265 ครั้ง)
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมทำบุญสลากภัตต์
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 306 ครั้ง)


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557 คุณอรุณี พรมคำปา
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 544 ครั้ง)


มอบรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2557
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 299 ครั้ง)
 


การประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน,อาสาสมัครหมู่บ้าน,ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 251 ครั้ง)


คณะกรรมการโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2557 ออกตรวจหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557
(07 พฤศจิกายน 2557 ดู 231 ครั้ง)


โครงการให้ความรู้กับการออกกำลังกาย ที่ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ 2557
(06 พฤศจิกายน 2557 ดู 364 ครั้ง)
 


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 คุณรุ่งอรุณ ปิงเมืองและคุณสุภาพร ใจทะนิน
(19 กันยายน 2557 ดู 241 ครั้ง)


โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มคนพิการ
(19 กันยายน 2557 ดู 192 ครั้ง)


โครงการปลูกป่าอาสาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ สวนป่าแม่ลาว บ้านโป่
(29 สิงหาคม 2557 ดู 148 ครั้ง)
 


อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี 2557 วันที่่ 13 - 14สิงหาคม 2557
(28 สิงหาคม 2557 ดู 141 ครั้ง)


พนักงานดีเด่นเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือน มิถุนายน 2557 นายบุญเจริญ ชุมภูเครือ
(28 สิงหาคม 2557 ดู 149 ครั้ง)


การประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยครั้งแรก เรื่องการเลือกประธานและรองประธานสภาฯ
(28 สิงหาคม 2557 ดู 147 ครั้ง)
 


โครงการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนปลูกป่าเพื่อแม่ ประจำปี 2557 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่3 สวนป่าสิริกิติ์
(27 สิงหาคม 2557 ดู 169 ครั้ง)


12 สิงหา มหาราชินี
(26 สิงหาคม 2557 ดู 209 ครั้ง)


ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
(25 สิงหาคม 2557 ดู 247 ครั้ง)
 หน้าที่ 1 | หน้าทั้งหมด 1 หน้า ( 27 ข้อ )

Untitled Document
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com


Copyright @ 2016 wiangsuai.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft