เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประกาศประมูลราคาให้เช่าพื้นที่อาคารบนเขื่อนแม่สรวย

ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2555 เปิดอ่าน 545 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าพื้นที่อาคารบนเขื่อนแม่สรวย
******************************
          เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ ประมูลราคาให้เช่าพื้นที่อาคารบนเขื่อนแม่สรวย เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตั้งอยู่ที่ เขื่อนแม่สรวย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ราคากลางในการประมูลราคาครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าปีละ ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามราคากลางของคณะกรรมการพิจารณาราคากลางเทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท และมีการทำสัญญาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามรายละเอียดและเงื่อนดังนี้
 
          ๑.คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
๑.๑ ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพที่มั่นคงและเชื่อถือได้
๑.๒ ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑.๓ ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่น ณ วันประกาศการประมูลราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๔ ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น
 
          ๒.เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
          ๒.๑ ผู้เข้าประมูลเป็นนิติบุคคล
                   (๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
          ๒.๒ ผู้เข้าประมูลเป็นบุคคลธรรมดา
                   (๑) สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประมูล พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าประมูล พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
          หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เข้าประมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาประมูลแทนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
/ผู้เข้าประมูล....
 
         
          ผู้เข้าประมูลราคาต้องไปดูสถานที่เช่าด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนให้ถือเสมือนไปดูด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด หากไม่ไปดูสถานที่จะถือเสมือนว่าไปดูด้วยตนเองและรับทราบรายละเอียดครั้งนี้แล้ว
         
ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาด้วยปากเปล่าต้องแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. และจะทำการประมูลราคา ในเวลา ๑๑.๐๐  น. ในวันเดียวกัน
 
        ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕      
 
 
 
                                                      ผล  จอมเจดีย์
(นาย ผล จอมเจดีย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
  (ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
  (ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน