เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2555 เปิดอ่าน 1240 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย
เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
................................................
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของส่วนราชการ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการกำหนด (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ นั้น
                      บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อการบริหารงานพัสดุ ดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว ให้มีผลบังคับใช้แผนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                  
                   จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
                            
                                      ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
                 (ลงชื่อ)  ผล  จอมเจดีย์
                                  (นายผล จอมเจดีย์)
                                 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
  (ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
  (ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน