เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน 450 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้
๑.    โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสร็มเหล็ก บ้านเด่นภูเวียง หมู่ ๑๔ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โครงการในเทศบัญญัติ ปี ๕๖
๒.    โครงการเทลานกีฬา หมู่ ๑๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๐๐๐.-บาท(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)โครงการในเทศบัญญัติ ปี ๕๖
๓.    โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมระบบจ่ายน้ำ บ้านบ้านร่องเฮี้ย หมู่ ๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
๔.   โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ  พร้อมระบบจ่ายน้ำ  บ้านสันเครือฟ้า  หมู่ ๑๑  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น๒๔๕,๐๐๐.-บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  (ในวันเวลาราชการ)    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย  และวันที่  ๑๗  เมษายน ๒๕๕๖   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย (ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. กำหนดดูสถานที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                
จำหน่ายเอกสารแต่ละโครงการ ชุดละ ๕๐๐.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย  ๑๔๕ ม. ๑๑          ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wiangsuai.com /www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ ต่อ ๑๔ ( ในวันและเวลาราชการ)
 
                  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
  (ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)
  (ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน