เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 1)
  (ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  (ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
  (ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องสนันสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  (ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
  (ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง พนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
  (ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
  (ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  (ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงนเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องระงับการใช้เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่และเชียงราย-พะเยา
  (ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
  (ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน