เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สำนักปลัด


นายเกรียงไกร นากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวราตรี จอมเจดีย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิชากร บุญปั๋น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวสุพัตรา สมเครือ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชินาธิป กันภัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ.ส.อ สุรชาติ ตารินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวอรทัย ปันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางปรานอม ใจแหลม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรุ่งอรุณ ปิงเมือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายผ่อง สุนุมิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายบุญเจริญ ชุมภูเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายวิโรจน์ อนันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดหนัก

นายชัยชนะ สุขขาว
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวลักษิกา รูปวิเชตร์
พนักงานจ้างเหมา

นายนราวิชญ์ มงคล
พนักงานจ้างเหมา

นายอินถา ทองคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน