เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สำนักปลัด


นายเกรียงไกร นากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวทิชากร บุญปั๋น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชินาธิป กันภัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุนิศา วรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

จ.ส.อ สรุชาติ ตารินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวอรทัย ปันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวรุ่งอรุณ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายผ่อง สุนุมิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายบุญเจริญ ชุมภูเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายวิโรจน์ อนันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดหนัก

นายชนะชัย สุขขาว
พนักงานขับรถยนต์

นายอินถา ทองคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน