เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองการศึกษา


นายธีรนันท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุพรรณ เจาะเส็น
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สรวยหลวง

นางรุ่ง กินีศรี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งปูเฟือง

นางเสาวนีย์ พนาสันฑรักษ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง

นางผ่องศรี ยอดติ่ง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ

นางสาวช่อทิพย์ อ้ายดี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่สรวยหลวง

นางสุจินต์ ใหญ่หลวง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโป่งปูเฟือง

นางสาวเขมจิรา อรินใจ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าบง

นางสาวนารี ยงกิจวัฒนา
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน